HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 08 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Mời sinh viên tham gia diễn đàn trực tuyến Tsuku-Chat

của ĐH Tsukuba – Nhật Bản

 

Tháng 10/2020, Đại học Tsukuba (UT) – Nhật Bản thông báo mở diễn đàn trực tuyến mới mang tên Tsuku-Chat cho sinh viên quốc tế thuộc các trường đối tác của UT và sinh viên Nhật Bản. Tsuku-Chat cho phép sinh viên toàn cầu kết bạn, trao đổi thông tin bằng tiếng Anh, giao lưu với sinh viên các trường đối tác, đàm luận về các chủ đề đang được quan tâm, khám phá văn hóa các vùng miền và hiểu biết tốt hơn về các trường đối tác. Diễn đàn Tsuku-Chat đã thu hút được hơn 100 sinh viên quốc tế.

Hoạt động của Tsuku-Chat:

- Giới thiệu, thuyết trình về văn hóa, ngôn ngữ và các trường đại học;

- Đàm luận về dịch bệnh, SDGs, giáo dục,…

Lịch hoạt động:

- Thứ tư hàng tuần (19h00-20h00 giờ Nhật Bản/17h00-18h00 giờ Việt Nam);

- Thực hiện trên phần mềm ứng dụng Zoom.

Đăng ký thành viên:

- Đăng ký tham gia qua link https://forms.gle/UGcVv5jesvteM7jm7.

Liên hệ giải đáp: Mayu Komatsuzaki  (小松崎 まゆ, University International Administrator (AIMS Program) 筑波大学グローバルコモンズ機構, Global Commons, University of Tsukuba, Tel: 029-853-7428, Email: aims_tsukuba@un.tsukuba.ac.jp.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long