BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________

Số: 23 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Châu Phi"

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và các nước châu Phi, tạo diễn đàn trao đổi thực chất về tiềm năng, nhu cầu và các giải pháp thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam, châu Phi trong tình hình mới, Bộ ngoại giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức Hội thảo quốc tế “Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – châu Phi: Tăng cường kết nối, Cùng phát triển bền vững”. Hội nghị tập trung vào hai chủ đề chính: thương mại nông sản và hợp tác sản xuất, chế biến nông – thuỷ sản. 

            Chủ trì: Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

            Thời gian: 13h30 – 17h30 ngày 9/9/2021

            Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 01 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

            Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

            Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh, Pháp (dịch cabin)

Chương trình Hội thảo và Phiếu đăng ký: Đính kèm 

Giảng viên, cán bộ, viên chức có nguyện vọng tham gia gửi Bản đăng ký về Vụ Trung Đông – châu Phi, Bộ Ngoại giao hoặc email vietnam.africa2018@gmail.com trước ngày 19/8/2021. 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo./.

Nơi nhận;

- Tổ thư ký (để đăng tb);

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY