Quy trình

QUY TRÌNH BIỂU MẪU
QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 QT_021_HTQT_BM01

 QT_021_HTQT_BM02

 QT_021_HTQT_BM03

QUY TRÌNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 QT_022_HTQT_BM01

 QT_022_HTQT_BM02

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ (NĐT)

 QT_023_HTQT_BM01

 QT_023_HTQT_BM02

QUY TRÌNH THAM GIA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĐT, HTSPĐP

 QT_024_HTQT_BM01

 QT_024_HTQT_BM02

QUY TRÌNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĐT, HTSPĐP

QT_025_HTQT_BM01

QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĐT, HTSPĐP

 QT_026_HTQT_BM01

QT_026_HTQT_BM02

QT_026_HTQT_BM03

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP QUỐC GIA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĐT, HTSPĐP  
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN NĐT, HTSPĐP  
QUY TRÌNH THAY ĐỔI CHỦ NHIỆM THỰC HIỆN NĐT, HTSPĐP

 QT_029_HTQT_BM01

QT_029_HTQT_BM02

QT_029_HTQT_BM03

QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ THỰC HIỆN NĐT, HTSPĐP
 
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG NĐT, HTSPĐP
 
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TÊN, MỤC TIÊU, SẢN PHẨM CỦA NV KH-CN THEO NĐT, HTSPĐP
 
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH MUA SẮM NGUYÊN VẬT LIỆU NV KH-CN THEO NĐT, HTSPĐP
 
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁ NHÂN THAM GIA NV KH-CN THEO NĐT, HTSPĐP
 
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐOÀN RA NV KH-CN THEO NĐT, HTSPĐP  
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH MUA SẮM MÁY MÓC NV KH-CN THEO NĐT, HTSPĐP  
QUY TRÌNH ĐIỂU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ NĐT, HTSPĐP  
QUY TRÌNH NGHIỆM THU CHUYÊN ĐỀ THUỘC NĐT, HTSPĐP  QT_038_HTQT_BM01
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĐT, HTSPĐP  
QUY TRÌNH THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NĐT, HTSPĐP  

 

Viết bởi Ban HTQT