Các loại văn bản

1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao học

2. Bảng điểm đại học, cao học

3. Quyết định cử đi học tập, công tác tại nước ngoài

4.Thư mời

5. Các văn bản khác do Học viện Nông nghiệp Việt Nam  ban hành