Quy định - đoàn vào

TT

Số văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

Đoàn vào

1

24/1999/PL-UBTVQH10

Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

28/4/2000

2

21/2001/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

28/5/2001

3

04/2002/TTLT/BCA-BNG

Thông tư liên tịch Bộ Công An - Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2001/NĐ-CP

29/01/2002

4

21/2011/TT-BCA

Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa cho xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh

25/4/2011

5

01/2012/TTLT/BCA-BNG

Thông tư liên tịch Bộ Công An - Bộ Ngoại giao về Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công An - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

03/01/2012

6

24/2008/QH12

Luật quốc tịch Việt Nam

13/11/2008

7

78/2009/NĐ-CP

Nghị định về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

22/9/2009

8

34/2008/NĐ-CP

Nghị định về Quy định tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

25/3/2008

9

46/2011/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 34/2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

17/6/2011

10

31/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03/11/2011

11

 

Danh mục các hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước