Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Khoa học cây trồng

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Hình thức đào tạo: Tập trung

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình Khoa học cây trồng tiên tiến Đào tạo Kỹ sư nông học có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức về khoa học cây trồng, quản lý sản xuất cây trồng hiệu quả và bền vững; có kỹ năng nghề nghiệp về kỹ thuật và tổ chức sản xuất cây trồng, nắm vững nghiên cứu và phát triển kỹ thuật nông nghiệp hiện đại trong trồng trọt, chọn tạo giống cây trồng, công nghệ sinh học và công tác bảo vệ thực vật đáp ứng kịp thời cho sản xuất nông nghiệp thương mại, phục vụ tốt cho xuất khẩu và tiêu dùng thực phẩm an toàn trong nước; có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học trong chuyên môn.

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 191 tín chỉ.

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên mới trúng tuyển vào HVNNVN; sinh viên các khóa đang học tập tại trường có nhu cầu theo học Chương trình tiên tiến, đạt điểm kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

Viết bởi Ban HTQT