Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Học viện, chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác hợp tác quốc tế của Học viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng và trình Giám đốc Học viện quyết định chủ trương, nội dung, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện.

2.2. Tham gia đàm phán và trình Giám đốc Học viện ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác nước ngoài.

2.3. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ.

2.4. Thực hiện thủ tục ký kết các chương trình dự án quốc tế được thực hiện tại Học viện. Theo dõi tiến trình triển khai, thực hiện dự án và báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án của Học viện theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan có thẩm quyền.

2.5. Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời và theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan cử nhân sự đi công tác ngoài nước. Theo dõi, quản lý đoàn vào và tình hình hợp tác quốc tế của Học viện.

2.6. Chịu trách nhiệm đón tiếp và làm việc với khách quốc tế đảm bảo an ninh chính trị theo quy định của pháp luật. Ghi biên bản các buổi làm việc có khách nước ngoài do Ban Giám đốc Học viện chủ trì.

2.7. Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn, hội nghị, hội thảo quốc tế của Học viện.

2.8. Quản lý ký túc xá lưu học sinh và các hoạt động liên quan đến khách quốc tế, lưu học sinh tại Học viện theo quy định của pháp luật.

2.9. Quản lý và tổ chức các chương trình học bổng quốc tế theo yêu cầu của các chương trình học bổng và theo quy định của pháp luật.