QUY ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

TT

Tên văn bản

Ghi chú

1

Quy định về công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ban hành theo Quyết định số 680/QĐ-NNH ngày 10/5/2011

Hết hiệu lực 02/01/2013

2

Quy định về quản lý lưu học sinh nước ngoài của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ban hành theo Quyết định số 680/QĐ-NNH ngày 10/5/2011

Hết hiệu lực 02/01/2013

 3

Quy trình giải quyết công việc hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ban hành theo Quyết định số 680/QĐ-NNH ngày 10/5/2011

Quy trình 2011

 

 Hết hiệu lực 02/01/2013

4

Quy định về công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02/01/2013

Hiệu lực từ 02/01/2013

5

Quy định về quản lý người nước ngoài làm việc, học tập tại Trường của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02/01/2013

Hiệu lực từ 02/01/2013

6

Quy trình giải quyết công việc hợp tác quốc tế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (bổ sung Quy định về công tác hợp tác quốc tế và Quy định về quản lý người nước ngoài làm việc, học tập tại Trường của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02/01/2013)

Quy trình HTQT 2014

 

 Áp dụng từ 01/7/2014

7

Quy trình giải quyết công việc hợp tác quốc tế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1316/QĐ-HVN ngày 24/5/2016

Quy trình HTQT 2016

Biểu mẫu HTQT

 

Hiệu lực từ 24/5/2016