Phương hướng hoạt động

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên về thủ tục hành chính các đoàn ra, đoàn vào, đón tiếp và quản lý khối lưu học sinh Lào và Campuchia, trọng tâm công tác của tổ hợp tác quốc tế như sau:

- Tăng cường vai trò cầu nối và trợ giúp các đơn vị trong Học viện tìm kiếm và triển khai các dự án hợp tác với nước ngoài;

- Tổ chức tìm kiếm, biên soạn và lưu trữ nhằm cung cấp thông tin tốt nhất cho BGH về các đoàn đã và sẽ đến làm việc và hợp tác với Học viện;

- Phối hợp tốt với các đơn vị trong việc tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn và giảng bài của các giáo sư nước ngoài;

- Tập trung xây dựng các nội dung/đề án về phát triển đào tạo quốc tế và liên kết đào tạo như: mời chuyên gia nước ngoài thỉnh giảng các chuyên ngành nông nghiệp, hỗ trợ các chương trình đào tạo tiên tiến, tăng cường các chương trình trao đổi cho sinh viên và giảng viên, tổ chức thực hiện các khóa học hè ngắn hạn dành cho sinh viên nước ngoài, liên kết với các trường đại học có uy tín trên thế giới để xây dựng các chương trình liên kết đào tạo ở các ngành đào tạo, bậc đào tạo khác nhau;

- Tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu Học viện thông qua các phương tiện truyền thông (website, ấn phẩm, quà tặng…)

- Từng bước kiện toàn kỹ năng quản lý và chuyên môn hóa nghiệp vụ

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Đào tạo, các khoa tìm kiếm thêm nguồn học bổng và giải quyết tốt học bổng nước ngoài; tận dụng hiệu quả hơn hoạt động HTQT cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà trước hết là cho cán bộ trẻ và sinh viên lớp tiên tiến theo hệ thống tín chỉ.

  - Nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống quy định và các điều kiện học tập tại Học viện để thúc đẩy năng lực học tập và nghiên cứu của lưu học sinh Lào và Campuchia, đồng thời phấn đầu đạt mục tiêu thu hút lưu học sinh các quốc gia khác.

Học viện tiếp tục tăng cường thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của nước ngoài; Tăng cường khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển đồng bộ trên các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện, góp phần xây dựng Học viện thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong khu vực.

Written by Ban HTQT